Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Biển đảo
2 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Biển đảo