Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
2 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
4 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
5 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
6 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
8 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
9 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
10 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
11 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
12 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
13 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
14 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
16 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
18 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
20 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo