Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
2 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
3 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
4 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
5 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
6 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
7 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
8 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
9 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
10 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
11 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
12 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
13 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
14 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
15 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
16 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
17 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
18 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
19 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
20 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước