Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
4 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
6 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
8 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
11 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
14 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
15 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
19 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
20 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Thư viện