Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
4 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết tố cáo
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
6 Thủ tục thực hiện giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Tiếp công dân
8 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
9 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
10 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Xử lý đơn