Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày đăng 24/09/2020 | 02:29 | Lượt xem: 583
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Chi tiết văn bản)

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày đăng 24/09/2020 | 02:26 | Lượt xem: 542
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Chi tiết văn bản)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 24/09/2020 | 02:16 | Lượt xem: 566
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Chi tiết văn bản)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:34 | Lượt xem: 298
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Chi tiết văn bản)

Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:32 | Lượt xem: 308
Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa (Chi tiết văn bản)

Luật Thanh niên (Sửa đổi)

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:28 | Lượt xem: 240
Luật Thanh niên (Sửa đổi) (Chi tiết văn bản)

Luật Doanh nghiệp (Sửa đổi)

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:53 | Lượt xem: 614
Luật Doanh nghiệp (Sửa đổi) (Chi tiết văn bản)  + (Chi tiết văn bản phần 2)

Luật Đầu tư (Sửa đổi)

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:45 | Lượt xem: 490
Luật Đầu tư (Sửa đổi) (Chi tiết văn bản) (Phụ lục Luật Đầu tư)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:42 | Lượt xem: 201
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Chi tiết văn bản)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:38 | Lượt xem: 435
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Chi tiết văn bản)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 18/01/2020 | 04:24 | Lượt xem: 125
Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Ngô Quyền.  Chi tiết văn bản

Quyết định phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày đăng 03/01/2019 | 10:00 | Lượt xem: 131
Quyết định phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền. Chi tiết xem tại đây.

Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 01/06/2018 | 03:01 | Lượt xem: 303
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu  của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Triển khai Thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Hải Phòng: Sẵn sàng điều kiện cần thiết

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:15 | Lượt xem: 265
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Để việc tổ chức thi hành Luật kịp thời, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban,...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:01 | Lượt xem: 365
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá...