Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Triển khai Thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Hải Phòng: Sẵn sàng điều kiện cần thiết
Ngày đăng 07/05/2018 | 08:15 | Lượt xem: 342

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Để việc tổ chức thi hành Luật kịp thời, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về việc triển khai thi hành Luật; in và phát hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền… đến các cơ quan, đơn vị và người dân.

 

 
Bộ phận "Một cửa" UBND phường Gia Viên (quận Ngô Quyền) trao đổi công tác hộ tịch với người dân.
Ảnh: Châu Giang
 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

 

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin do Bộ Tư pháp tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự- hành chính (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: Quyền tiếp cận thông tin (TCTT) là một trong những quyền cơ bản của công dân. Luật TCTT quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm quyền TCTT của công dân, phạm vi thông tin được tiếp cận. Luật tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền TCTT của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà  nước. Việc triển khai thi hành Luật TCTT sẽ góp phần xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Chính phủ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước, góp phần đưa chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đi vào cuộc sống sâu sắc hơn. Việc bảo đảm thực hiện quyền TCTT với tư cách là quyền cơ bản của công dân tạo tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân mà Hiến pháp 2013 quy định như quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…

 

Để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả cao Luật TCTT, UBND thành phố phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Luật cho hơn 300 người là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, lãnh đạo UBND các quận, huyện. Thành phố tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật TCTT cho gần 500 đại biểu là lãnh đạo các phòng tư pháp, cán bộ đầu mối pháp chế các Sở, ngành; đại diện phòng tư pháp, cán bộ tư pháp- hộ tịch các xã, phường, thị trấn và hướng dẫn xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện cung cấp thông tin.

 

Sở Tư pháp biên soạn, in 60.000 tờ gấp về Luật TCTT, với 2 nội dung "Tìm hiểu về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền TCTT của công dân", "Tìm hiểu về quyền TCTT của công dân". Tờ gấp được phát hành trực tiếp tại các hội nghị tuyên truyền của xã, phường, thị trấn và tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, giúp người dân ở cơ sở tiếp cận, tìm hiểu các quy định của Luật. Sở Lao động- Thương binh- Xã hội, Sở Ngoại vụ lồng ghép tuyên truyền Luật TTCT qua sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn của cơ quan. UBND các quận Lê Chân, Hải An, huyện An Dương và UBND các xã Đặng Cương, An Hưng (huyện An Dương) tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật TCTT cho cán bộ cấp huyện, cấp xã...

 

Sẵn sàng triển khai Luật Tiếp cận thông tin

 

Trưởng Phòng Tư pháp quận Hồng Bàng Đinh Thị Thu Hậu cho biết: Cùng với việc cử cán bộ tham gia các hội nghị quán triệt thi hành Luật TCTT do thành phố tổ chức, Phòng Tư pháp tham mưu với UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường phân công cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin theo chỉ đạo của UBND thành phố, lập danh sách gửi về Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp. Quận Hồng Bàng sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật TCTT cho cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin ở các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và ở UBND 11  phường trên địa bàn quận trong tháng 5-2018.

 

Theo Chủ tịch UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) Lê Chưởng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn, UBND phường cử cán bộ tư pháp- hộ tịch làm vai trò đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin cho người có yêu cầu. 

 

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố hoàn thành việc lập danh sách hơn 400 cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin; chủ yếu là cán bộ văn phòng, cán bộ pháp chế...

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho việc thi hành Luật TCTT, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% Sở, ban, ngành, phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố ban hành và công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan mình, hoàn thành trước ngày 1-6-2018; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cho việc cung cấp thông tin; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật TCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng với việc cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật TCTT và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.  Các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố.

 

Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau:

1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai;

2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

(Điều 10, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

 

 Bích Hà (Sở TT&TT)