Trang chủ

Văn bản HĐND TP và quận

NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2017
Ngày đăng 27/12/2016 | 09:00 | Lượt xem: 1980

(Nghị quyết số 155/NQ–HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố)

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 15 KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25-6-2015;

Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24-6-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố về việc ban hành hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Xét Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 1-12-2016 của UBND thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Công văn số 3034/UBND-TCNS ngày 5-12-2016 của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 77.700.300 triệu đồng.

Bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 51.600.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương và khác: 26.100.300 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu nội địa: 21.500.300 triệu đồng. Bao gồm: Thu nội địa tính cân đối: 19.950.300 triệu đồng; Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 1.550.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 338.410 triệu đồng.

+ Thu vay để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 2.000.000 triệu đồng.

+ Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.153.516 triệu đồng.

+ Ghi thu vay, viện trợ nước ngoài: 1.108.074 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 21.635.244 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 8.239.254 triệu đồng. Bao gồm: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.596.844 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 2.650.000 triệu đồng; Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các dự án: 267.410 triệu đồng; Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay: 2.000.000 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 700.000 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 8.780.000 triệu đồng.

+ Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: 892.500 triệu đồng.

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 426.700 triệu đồng

+ Chi trả lãi, phí vay: 112.500 triệu đồng.

+ Chi phục vụ công tác thu và chi khác từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 850.000 triệu đồng.

- Ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu: 71.000 triệu đồng.

- Ghi chi vốn vay, viện trợ nước ngoài: 1.108.074 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu được để lại: 1.153.516 triệu đồng.

Điều 2. Giao UBND thành phố thực hiện dự toán đã được HĐND thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17-5-2016 của UBND thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng và ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các quận, huyện; thường xuyên theo dõi sát biến động tình hình kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng nguồn thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn, đặc biệt là Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1-7-2016; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách thành phố.

3. Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an và các địa phương tích cực kiểm tra phát hiện, vận động, yêu cầu các đơn vị sản xuất-kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng về ngân sách như xăng dầu, khí hóa lỏng, tư vấn, ngân hàng, chuyển thực hiện nộp ngân sách tại Hải Phòng; Mặt khác tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, mạnh tay các hành vi vi phạm pháp luật về nộp ngân sách.

4. Các cấp, các ngành rà soát lại các khoản phí, lệ phí hiện hành, triển khai tốt Luật Phí và lệ phí bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, đặc biệt là các phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố ban hành; tập trung đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều chỉnh đơn giá cho thuê đất, mặt nước phù hợp theo từng loại hình sản xuất-kinh doanh; rà soát, ký đầy đủ các hợp đồng thuê đất theo đúng quy định, đôn đốc thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính phát sinh như: thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

5. Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cân đối vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành và xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 2-11-2015 của UBND thành phố.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được duyệt, bảo đảm hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, trước hết bảo đảm chi lương, phụ cấp, trợ cấp... và khả năng cân đối ngân sách; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

7. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp; thu cân đối với chi, có nguồn thu mới bố trí chi đầu tư. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải bảo đảm nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm các cấp.

8. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình quản lý tài chính, ngân sách.

Điều 3. Uỷ quyền cho Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và UBND thành phố giữa 2 kỳ họp xem xét, quyết định mức thu phí, lệ phí và các định mức chế độ chi ngân sách địa phương, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá 15, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 8-12-2016.

 

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Thành phố Hải Phòng

Đơn vị: triệu đồng


 

 

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Thành phố Hải Phòng
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP- THUỶ LỢI - THUỶ SẢN NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

 

 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

DỰ TOÁN CHI sự nghiệp du lịch, sự nghiệp khác NĂM 2017
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 
 
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
Đơn vị: triệu đồng

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 
Đơn vị: triệu đồng
 

 

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 100
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 21/10/2021 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1694
Tổng số truy cập: 18247208